صفــــــــــه ارتبــــــــــــــــــــــــاط بامـــــــــا

موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوریاسلامی افغانستان تاسیس گردیده است

آدرس ما

ناصـــــر, خســـــــــــرو
افغانستان, داکندی, نیلی
موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو
P: (+93) 774248866
ایمیل آدرس ما
info@NserKhosru.com
NaserKhosru@Gmail.com

در باره ما

موسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو به منظور تربیه نیروی انسانی در راستای خودکفایی علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس گردیده است.