مرستیـالان

د لوړو زده کړو مؤسسې د ناصر خسرو انسټیټیوټ د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د علمي او اقتصادي خود کفایت لپاره د بشري سرچینو روزنې لپاره رامینځته شوی.